Privacyverklaring

Kinderdagverblijf Ratjetoe hecht veel waarde aan de bescherming van jullie persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Kinderdagverblijf Ratjetoe is gevestigd aan de Van Horneplein 1 te (6085 CZ) Horn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12060300 , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit privacy statement uiteengezet. Tevens lees je hier welke gegevens dit zijn en hoe je je rechten hieromtrent kunt uitoefenen.

Contactgegevens

De contactgegevens van Kinderdagverblijf Ratjetoe zijn:

Website: kdvratjetoe.nl
E-mail: info@kdvratjetoe.nl
Telefoon: 0475-341257

Persoonsgegevens die we verwerken

Kinderdagverblijf Ratjetoe verwerkt je persoonsgegevens omdat je van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Kinderdagverblijf Ratjetoe haar diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • BSN
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht van het kind
 • Geboortedatum van het kind en
 • ouders
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Bankrekeningnummer en tenaamstelling

Deze gegevens mogen wij gebruiken omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld door de Belastingdienst of de Wet kinderopvang), of omdat je hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens, maar ook informatie over de ontwikkeling van kinderen, indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens

Kinderdagverblijf Ratjetoe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om een aanvraag af te handelen
 • Een contract voor plaatsing af te sluiten
 • De facturen te sturen en de automatisch incasso uit te voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Kinderdagverblijf Ratjetoe neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Kinderdagverblijf Ratjetoe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Of zo lang als nodig aan de verplichte informatie uit wettelijke bepalingen.

Persoonsgegevens die niet nodig zijn worden verwijderd uiterlijk 2 jaar nadat de opvang is beëindigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kinderdagverblijf Ratjetoe en zal jouw persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kinderdagverblijf Ratjetoe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Kinderdagverblijf Ratjetoe deelt jouw gegevens met de volgende categorieën derden:

Overheidsinstanties zoals de Belastingdienst , Gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen.

Leverancier van administratieve software Proles om de opvangcontracten en facturatie te kunnen regelen.

partijen die betalingen verwerken zoals een doorlopend automatisch incasso bij de bank.

Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kinderdagverblijf Ratjetoe en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou door te sturen, of naar een ander door jou aan te wijzen bedrijf.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kinderopvangratjetoe.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan kunnen wij vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Kinderdagverblijf Ratjetoe wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Kinderdagverblijf Ratjetoe neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De personen die namens KDV Ratjetoe van jullie gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. We maken gebruik van wachtwoorden. We maken gebruik van afsluitbare kasten voor het bewaren van persoonsgegevens.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via de op pagina 1 genoemde contactgegevens.

Wijziging en datum

Dit privacystatement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kun je steeds het actuele privacystatement vinden. Dit privacystatement is opgesteld in mei 2018.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op voor meer informatie