Peuterprogramma

Kinderen groepsgewijs en gestructureerd laten Spelen, Leren en Ontmoeten zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen.

Onze doelstelling

De peutergroep is er voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De pedagogisch medewerkers zijn geschoold om te werken met de methode Uk & Puk, een erkend peuterprogramma. 

Er is veel aandacht voor diverse ontwikkelingsgebieden en speciale aandacht voor de spraak-taalontwikkeling.

De peuterfase is een belangrijke fase in het leven van het jonge kind. In deze periode maakt het grote ontwikkelingen door op:

Onze doelstelling is om kinderen groepsgewijs en gestructureerd te laten Spelen, Leren en Ontmoeten, zodat we een bijdragen leveren aan hun ontwikkeling. Dit doen wij in hun eigen omgeving waarbij veiligheid, vertrouwen en geborgenheid voorop staan. Een kind dat zich veilig voelt gaat op onderzoek uit .

Onze kerntaken zijn

De ochtend ziet er als volgt uit:

 • 08.30 uur

  Het peuterprogramma vangt aan met het kringetje en het Goedemorgen-liedje

 • 09:00 uur

  Start thema werken met activiteiten als knutselen, lezen en vrij spelen

 • 10.00 / 10.30 uur

  Fruit eten en drinken

 • 11.00 uur

  Verschoon-/wc-ronde

 • 11.15 uur

  Vrij spelen/ buiten spelen/ thema werken

 • 12.00 uur

  Het peuterprogramma eindigt en vanaf 12.00 uur wordt overgegaan op het normale dagprogramma en eten kinderen een boterham en drinken melk.

De middag ziet er als volgt uit:

 • 13.00 tot 14.30 uur

  Rustmoment

 • 14.30 uur

  Tussendoortje en drinken

 • 14.45 uur

  Buiten spelen of activiteit

 • 16.00 uur

  Groentesnack en drinkmoment

 • 16.30 uur

  Verschoon-/wc-ronde

We hebben een peutergroep op de dagopvang aan het Van Horneplein. Deze peutergroep is van 8.30 tot 12.00 of 13.00 uur met aansluitend de lunch en vervolgens het reguliere middagprogramma van de dagopvang. 

We hebben een peutergroep op de peuterspeelzaal Mussenberg aan de Gravin Annastraat. Deze peutergroep is van 8.30 tot 12.30 uur zonder lunch en zonder verlengde opvang en voor minimaal twee ochtenden per week. Deze peutergroep is ook voor peuters met een VVE-indicatie.

Ten slotte is er de peuterplus groep voor kinderen van 3 jaar. Voor deze groep organiseren wij extra voorschoolse activiteiten, zoals knippen, verven, leren om geconcentreerd bezig te zijn en te werken en spelen in groepjes.

Meer weten over ons peuterprogramma?

Neem contact met ons op voor meer informatie, een rondleiding of een kennismaking.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Peutergroep Ratjetoe locatie Mussenberg heeft de status van VVE-locatie. Kinderen met een indicatie van het consultatiebureau bieden wij hier een speciaal peuterprogramma aan, dat speciaal gefocust is op spraak-taalontwikkeling of sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen krijgen een VVE-indicatie als ze het risico lopen op een taalachterstand in de Nederlandse taal.

Doel van VVE:

VVE Indicatie

Bij een VVE-indicatie, dus bij (dreiging van) ontwikkelingsproblemen, wordt er naar verhouding nog vaker ingezoomd op het kind, worden behandelplannen opgesteld en de resultaten gemeten. Indien nodig worden externe deskundigen benaderd.
Het belang van deelname aan een peuterprogramma voor elke peuter moge duidelijk zijn; het kind krijgt ontwikkelingskansen die een goede start straks op de basisschool veel gemakkelijker maken. U weet dan zeker dat uw kind goed voorbereid start en dat eventuele problemen al op voorhand benoemd en geadresseerd zijn.

Laagdrempelig

Een peutergroep moet voor elk kind in de gemeente toegankelijk zijn, ongeacht inkomen of gezinssituatie. Zo is er de mogelijkheid om via kinderopvangtoeslag of een gemeentelijke regeling een tegemoetkoming in de kosten te krijgen. Ouders betalen hiervoor een gemaximeerde vergoeding. De rest wordt gecompenseerd door de gemeente, mits ouders niet via de belastingdienst gecompenseerd worden. Wij informeren jullie graag over de mogelijkheden hierin. In de informatiefolder VVE vindt u meer informatie.

Warme overdracht

Wanneer een kind bijna 4 jaar wordt, draagt de pedagogisch medewerker van de peutergroep het kind(-dossier) “warm” over aan de basisschool. Dit wil zeggen dat resultaten en bijzonderheden van het kind persoonlijk met de toekomstige leerkracht worden besproken die door de peuterleidster(s) tijdens periodieke observaties zijn geconstateerd. Natuurlijk zijn deze resultaten dan al met de ouders besproken. Een eventuele VVE-indicatie wordt ook op de basisschool gehandhaafd, wat zoveel wil zeggen dat er extra aandacht wordt besteed aan het op maat maken van het programma van het desbetreffende kind, zodat opgelopen (risico op) ontwikkelingsachterstanden zoveel mogelijk ingelopen worden en het kind zo probleemloos mogelijk het schoolprogramma kan volgen.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op voor meer informatie, een rondleiding of een kennismaking.