Klachtenregeling

Kinderdagverblijf Ratjetoe heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken de ouders/ verzorgers de klacht eerst bespreekbaar met de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan er een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze bij de houder van het kinderdagverblijf worden ingediend of bij de oudercommissie van het kinderdagverblijf . Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. Ouders kunnen zich ook rechtstreeks melden bij de Geschillencommissie.

Klachtenprocedure

Het staat jullie uiteraard ook vrij om stap één en twee over te slaan en je direct te wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Bij verdere vragen over het indienen van een klacht kunnen jullie terecht bij de leiding van kinderdagverblijf Ratjetoe of één van de leden van de oudercommissie.

Het secretariaat van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen is te bereiken via:

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Telefoon: 070-3105310

www.degeschillencommissie.nl

Kinderdagverblijf Ratjetoe beschikt over het klachtenreglement van de Geschillencommissie. Dit kunnen jullie te allen tijde opvragen.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op voor meer informatie