GGD / Risico inventarisatie

GGD Rapportage

Jaarlijks houdt de GGD een inspectie op ieder kinderdagverblijf naar de kwaliteit in de kinderopvang en publiceert haar bevindingen in een rapport. Dit rapport wordt door de directie na publicatie doorgesproken met de oudercommissie en hen wordt tevens een exemplaar ter beschikking gesteld. Mochten jullie dit rapport willen inzien dan kunnen jullie dat vinden op ons kinderdagverblijf, deze rapporten liggen ter inzage op de informatiestandaard in de entree van het kinderdagverblijf voor zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvang.

Onze inspectie rapporten zijn ook digitaal in te zien in pdf bestand onder de volgende links:

Hebben jullie naar aanleiding van het rapport vragen, dan kunnen jullie deze ons te allen tijde stellen.

KDV Ratjetoe - vakantieopvang

Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Daarbij zien ze geen gevaar. Leidsters kunnen veilig gedrag oefenen met de kinderen. Toch zullen kinderen zich niet altijd aan afspraken en regels houden. Een veilige omgeving is van groot belang, daarom zullen de veiligheidsrisico´s tot een aanvaardbaar minimum worden gereduceerd. Deze veiligheidsrisico´s worden beschreven in onze risico-inventarisatie, zoals gesteld in de wet Kinderopvang.

Wet kinderopvang

De Wet Kinderopvang stelt dat de gemeente toezichthouder is voor de kinderopvang. De gemeente laat dit uitvoeren door de GGD. De GGD inspecteert alle kindercentra jaarlijks op de volgende kwaliteitsaspecten:

Veiligheid

Enerzijds de emotionele veiligheid en anderzijds de lichamelijke veiligheid. Beiden zijn voor ons erg belangrijk. De gevoelens van de kinderen nemen we erg serieus. Er is tijd om met ze te knuffelen, te praten en we luisteren naar hun vragen of ideeën. De ruimtes en de inrichting voldoen aan de allerstrengste eisen en de leidsters letten voortdurend op de veiligheid van de kinderen.

Dat een ongelukje nooit gebeurt, kunnen wij niet garanderen. Maar er is wel voor gezorgd dat de leidsters goed zijn opgeleid zodat zij goed handelen wanneer zich een ongelukje voordoet. Meerdere leidsters volgen hiervoor ieder jaar een EHBO- en BHV cursus. Er is ook een huisarts gevestigd naast ons pand.

Gezondheid

Wij stellen hoge eisen aan de hygiëne binnen ons kinderdagverblijf. We maken op alle groepen gebruik van een uitgebreid veiligheid en gezondheid/hygiëne protocol voor bijvoorbeeld de bereiding van voedsel, preventie van ziekte en persoonlijk hygiëne van medewerkers en kinderen. Zo worden babyflessen met borsteltjes schoongemaakt, omgespoeld en gesteriliseerd. Als de flessen niet worden gebruikt worden deze bewaard in de koelkast. De temperatuur van de koelkast wordt volgens schema gecontroleerd.

Aansprakelijkheid

Wij hebben een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Wij verzoeken de ouder(s)/verzorger(s) voor jullie kind een WA verzekering af te sluiten.

Vergunningen

Wij zijn in het bezit van alle benodigde vergunningen van gemeente en brandweer om als een erkend kinderdagverblijf te functioneren.

Inentingen

Wij verzoeken jullie jullie kind te laten inenten, met name als bescherming voor de baby’s die nog niet alle inentingen hebben gehad.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op voor meer informatie